De certificeringsregeling Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. De kans dat een gelegenheidsinbreker uw woning links laat liggen, is twee keer zo groot als deze voldoet aan de eisen van het PKVW. Het keurmerk is onder te verdelen in verschillende typen:

Politie Keurmerk bestaande bouw

Bij bestaande bouw is de inrichting van wijken al langer geleden bepaald: de wijk bestaat al jaren, zodat ingrijpen kostbaarder wordt. Immes, een lantaarnpaal is op de tekentafel veel eenvoudiger te verplaatsen dan in een bestaande wijk. Daarnaast is de verantwoordelijkheid van het beheer van woning, complex en omgeving, versnipperd. Een bewoner heeft bijvoorbeeld wel iets te zeggen over zijn huis, maar lang niet altijd over zijn omgeving. Daar gaat de gemeente meestal over. Om ervoor te zorgen dat het keurmerk in de bestaande bouw toch haalbaar is voor de individuele bewoner, voor de eigenaar van het complex en de hele wijk, zijn er drie verschillende certificatieniveaus:

  1. Certificaat Beveiligde Woning
  2. Certificaat Veilig Complex
  3. Certificaat Veilige Omgeving Bestaande Bouw

Als deze drie certificaten samen zijn afgegeven, kan het totale certificaat Veilige Wijk Bestaande Bouw worden afgegeven.

Neem contact op met een beveiligingsbedrijf.

 

Politie Keurmerk nieuwbouw

In nieuwbouwgebieden is gekozen voor een andere benadering, omdat hier nog alles mogelijk is. De wijk bestaat alleen op papier en ingrepen aan de woning of omgeving zijn eenvoudig uit te voeren. De filosofie achter het keurmerk is nog steeds dat het totaalpakket het meest effectief is. Het Politie Keurmerk (PKVW) nieuwbouw bestaat nu voor het eerst uit deelcertificaten, zoals de bestaande bouw ook deelcertificaten kent. De inhoud van de deelcertificaten verscheelt wel. Afnemers kunnen voor een deelcertificaat kiezen. De Nieuwbouw kent drie deelcertificaten:

  1. Certificaat Veilige Omgeving Nieuwbouw
  2. Certificaat Veilig Wonencomplex
  3. Certificaat Veilige Woning (kavels)

Samen vormen de drie deelcertificaten het bekende certificaat Politie Keurmerk (PKVW) Veilige Wijk Nieuwbouw. Het keurmerk Nieuwbouw stet veiligheidseisen aan planologische en stedenbouwkundige elementen, de openbare ruimte, kavels, het woongebouw en aan de woning zelf. Het certificeren van alleen de woning is binnen het Politie Keurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw niet mogelijk. De individuele woning is altijd een onderdeel van het totaal aantal woningen binnen het project (blok, rij, buurt), uitgezonderd de vrije kavel. Daarbij dienen ook de bergingen en/of garage(s), de achterpanden inclusief de verlichting geïnspecteerd te worden voordat een certificaat kan worden uitgereikt.

Politie Keurmerk Veilig Wonen